Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Kantoorartikelenonline.nl B.V. (hierna te noemen: KAO)

KvK 65787161 versie 2016

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1     Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Algemene in- of verkoopvoorwaarden van een (mogelijke) opdrachtgever van KAO - hierna te noemen Client - worden door KAO niet aanvaard.

1.2     Alle offertes van KAO worden gedurende 14 dagen gestand gedaan, tenzij het in de offerte anders vermeld staat. Door het uitbrengen van een nieuwe offerte komt de eerdere offerte te vervallen.

1.3     Een overeenkomst komt tot stand, zodra de directie van KAO zich met een opdracht of offerte schriftelijk akkoord heeft verklaard. Mondelinge toezeggingen binden KAO niet.

1.4     Indien in de acceptatie van een aanbod van KAO voorbehouden of wijzigingen worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien KAO aan Client schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Artikel 2: Wijzigingen

2.1     Wijzigingen in een overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zij schriftelijk tussen Client en KAO zijn overeengekomen.

2.2     Indien zich kostprijsverhogende omstandigheden, zoals onder meer stijging van de grondstofprijzen, verhoging van belastingen en/of heffingen, stijging van de transportkosten en stijging van de arbeidsloonkosten voordoen na het sluiten van de overeenkomst is KAO gerechtigd de daaruit voortvloeiende prijsverhoging zonder nader overleg aan Client door te berekenen.

 

Artikel 3: Kwaliteit en omschrijving

3.1     KAO verbindt zich jegens Client om hem de goederen of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven. KAO behoudt zich het recht om – indien goederen niet, danwel tijdelijk niet, leverbaar zijn - over te gaan tot levering van een gelijkwaardig alternatief.

3.2     KAO verbindt zich jegens Client hem goederen of diensten te leveren die: a. deugdelijk zijn; b. in overwegende mate gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door KAO ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

3.3     KAO staat er niet voor in dat goederen of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor Client deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan KAO kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 4: Verpakking en verzending

4.1     KAO verbindt zich jegens Client om goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

4.2     De goederen zullen door KAO bezorgd worden op, danwel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen.

4.3     Wanneer KAO voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten en containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen – is Client verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door KAO opgegeven adres, bij gebreke waarvan Client aan KAO schadevergoeding verschuldigd is.

 

Artikel 5: Opslag

5.1     Indien om welke reden ook Client niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal KAO, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Client de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij Client bezorgd zijn.

5.2     Client is verplicht aan KAO de opslagkosten volgens het bij KAO gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens jet in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is vanaf in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum; tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen KAO en Client.

 

Artikel 6: Eigendomsovergang en risico

6.1     Het risico voor beschadiging of diefstal van goederen, die KAO aan Client levert, gaat op Client over bij aflevering van die goederen.

6.2     Zolang Client niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt KAO zich de eigendom van de goederen voor. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle vorderingen van KAO op Client, die voortvloeien uit krachtens de overeenkomst door KAO aan Client geleverd of nog te leveren zaken. In dat geval gaat de eigendom op Client over, zodra Client aan al zijn verplichtingen uit hoofde van alle overeenkomsten met KAO heeft voldaan.

6.3     Indien er gerede twijfel bij KAO bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Client, is KAO bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat Client zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Client is aansprakelijk voor de door KAO door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

 

Artikel 7: Levering

7.1     KAO zal goederen of diensten leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop KAO de order heeft bevestigd. Deze leveringstermijn is niet een bindende termijn.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1     De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke KAO door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

8.2     Van overmacht aan de zijde van KAO is sprake, indien KAO na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, uitsluiting, invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van KAO als bij derden, van wie KAO de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken of betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van KAO ontstaan.

 

Artikel 9: Naam

9.1     Het is Client verboden de naam van KAO van de goederen en bijbehorende verpakking te verwijderen.

 

Artikel 10: Gebreken en Garantie

10.1   Indien bij levering door KAO of derden niet het volledige op de aflever bon gestelde producten is geleverd dient Client dit dadelijk na ontvangst van de goederen aan KAO te melden.

10.2   Zichtbare gebreken aan geleverde goederen dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 2 dagen na levering, schriftelijk en gespecificeerd aan KAO te worden gemeld.

10.3   Niet-zichtbare gebreken, wegens fabricage- of materiaalfouten, dienen onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de voor het product geldende garantietermijn schriftelijk en gespecificeerd aan KAO te worden gemeld.

10.4   Wanner de in de artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 genoemde gebreken niet binnen de daar gestelde termijn schriftelijk (aangetekend of per telefax) aan KAO zijn gemeld vervallen de op die gebreken gegronde rechten.

10.5   Indien in de orderbevestiging geen garantietermijn is vermeld, bedraagt deze garantieperiode 13 weken (uitgezonderd gebruikte goederen), gerekend vanaf de datum van aflevering. Bij reparaties in de garantiegevallen wordt te allen tijde de voorrijkosten in rekening gebracht.

10.6   Client aanvaardt de software, die door KAO of derden aan Client ter beschikking wordt gesteld en eventueel op het netwerk geïnstalleerd dient te worden, in de staat waarin het zich bevindt. KAO garandeert niet dat verstrekte software zonder onderbreking of fouten zal werken, of dat fouten zullen worden verbeterd.

10.7   De aansprakelijkheid van KAO is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van KAO.

10.8   De aansprakelijkheid van KAO met betrekking tot het functioneren van geleverde goederen met betrekking tot schade als gevolg van tekortkoming daarin, is uitgesloten. KAO is aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van KAO of werknemers van KAO, voor zover KAO zich voor alle schade heeft verzekerd.

 

Artikel 11: Prijs en betaling

11.1   De overeengekomen vergoeding is exclusief BTW en omvat, behalve de prijs voor de goederen of diensten de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door Client binnen Nederland aangewezen; tenzij anders in de offerte en orderbevestiging vermeld.

11.2   KAO zal als aparte post op de factuur een zgn. verwijderingsbijdrage in rekening brengen met betrekking tot die producten die vallen onder het Besluit verwijdering wit- en bruingoed van 21 april 1998 en welke gerecycled gaan worden via het NVMP arrangement voor categorieën 1 t/m 7 zoals aangegeven in de bij het Besluit behorende bijlage 1.

11.3   Client is verplicht deze vergoeding binnen 14 dagen na facturering te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze vergoeding enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

11.4   Indien Client niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, welke vordering het ook betreft, en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, is KAO bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval en in het geval dat Client alsnog, maar niet tijdig, nakomt is Client aansprakelijk voor de door KAO geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten, de kosten van de ingebrekestelling en de wettelijke rente over deze en andere bedragen.

11.5   Indien KAO bij wanprestatie van Client tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand in en buiten de rechte) voor rekening van Client. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag en minimaal 225,00 Euro.

11.6   Indien Client gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5 blijft hij verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip

 

Artikel 12: Ontbinding

12.1   Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Client in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

12.2   Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Het in artikel 11.3, tweede zin, is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 13: Herroepingsrecht

13.1   Client heeft het recht om producten binnen 14 dagen te retourneren aan KAO zonder opgaaf van redenen.

13.2   Producten dienen in originele verpakking en indien mogelijk ongeopend teruggestuurd te worden.

13.3   De kosten voor het retour sturen van de artikelen komen voor rekening van de cliënt.

13.4   Producten kunnen alleen geretourneerd worden wanneer er een retourformulier op correcte wijze is ingevuld door cliënt.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1   Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht

14.2   De bevoegde rechter in het Arrondissement Middelburg is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van ieder geschil tussen partijen.